( )

Amharic Language, Literature And Folklore Project Topics

Get the Complete Project Materials Now! »

ይህ ጥናት ይዘት የተነሳው ዋነኛ አላማ የአማርኛ ቋንቋ ሰዋሰውን በተግባቦታዊ አቀራረብ የማስተማር ሁኔታ በሰሜን ወሎ ዞን በሚገኙ ሁለት የከፍተኛ ትምህርት መሰናዶ ትምህርት ቤቶች 11ኛ ክፍል ውስጥ ምን እንደሚመስል በጥልቀት በመገምገም ችግሮች የሚስተዋሉ ከሆነ የመፍትሔ አቅጣጫዎችን መጠቆም የሚል ነው፡፡

Get Full Work

Report copyright infringement or plagiarism

Be the First to Share On Social1GB data
1GB data

RELATED TOPICS

1GB data
1GB data
(       )

107